1r ESO
Llengua castellana
a) Si l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs ordinari, automàticament recupera la matèria del curs anterior.b) Si l'alumne no cumpleix amb la condició anterior, realitzarà un examen durant el segon-tercer trimestre. En aquest examen se l'avaluarà i qualificarà sobre els continguts mínims impartits en al curs anterior. c) L'alumne que suspengui la prova anterior, podrà presentar-se a la convocatòria de setembre.El dia de la prueba de recuperació, l'alumne haurà d'entregar una tasca d'estiu que consistirà en la realització del següent quadern:1º ESO: Cuaderno de refuerzo de lengua castellana y literatura 1ºESO, ed. Oxford.

1r ESO
Història de la literatura
Els alumnes hauran d'entregar una relació de treballs indicada pel professor.

2n ESO
Llengua castellana
a) Si l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs ordinari, automàticament recupera la matèria del curs anterior.b) Si l'alumne no cumpleix amb la condició anterior, realitzarà un examen durant el segon-tercer trimestre. En aquest examen se l'avaluarà i qualificarà sobre els continguts mínims impartits en al curs anterior. c) L'alumne que suspengui la prova anterior, podrà presentar-se a la convocatòria de setembre.El dia de la prueba de recuperació, l'alumne haurà d'entregar una tasca d'estiu que consistirà en la realització dels siegüents quaderns:2º ESO: Cuaderno de refuerzo de lengua castellana y literatura 2º ESO, ed. Oxford.

2n ESO
Processos de comunicació
1-. Si l'alumne aprova les dues primeres avaluacions de l'assignatura de Llengua castellana i literatura del curs següent, automàticament queda aprovada la matèria de Processos de Comunicació.2-. Si l'alumne no ha aprovat les dues primeres avaluacions de l'assignatura de Llengua castellana i literatura, realitzarà un treball que li indicarà el professor i que haurà d'entregar a finals del mes d'abril.

3r ESO
Llengua castellana
a) Si l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs ordinari, automàticament recupera la matèria del curs anterior.b) Si l'alumne no compleix amb la condició anterior, realitzarà un examen durant el segon-tercer trimestre. En aquest examen se l'avaluarà i qualificarà sobre els continguts mínims impartits en al curs anterior. c) L'alumne que suspengui la prova anterior, podrà presentar-se a la convocatòria de setembre.El dia de la prova de recuperació, l'alumne haurà d'entregar una tasca d'estiu que consistirà en la realització del següent quadern:3ºESO: Cuaderno de refuerzo de lengua castellana y literatura 3º ESO, ed. Oxford.

1r BATX
Història de la literatura
Els alumnes hauran d'entregar una relació de treballs indicada pel professor.


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470

Notícies