Curs/cicle: Primer cicle

Continguts conceptuals

40

Continguts procedimentals

40

Continguts actitudinals

20

 

 

Curs/cicle: Segon Cicle

Continguts conceptuals

60

Continguts procedimentals

30

Continguts actitudinals

10

 

 

Curs/cicle: Bachillerato

Continguts conceptuals

70

Continguts procedimentals

30

 

Los contenidos conceptuales tienen que tener un mínimo de 4 para hacer media con el resto de apartados.

Criteris de qualificació ortogràfica:

 

Primer Cicle d'ESO.

 

Cada falta d'accentuació o cada falta de ortografia, restarà 0'1 puntos fins a un màxim de 2 punts.

El professor pot adequar l'aplicació d'aquests criteris a la realitat que tengui dins l'aula.

Segon Cicle d'ESO.

Cada falta d'accentuación restará 0'1 puntos y cada falta de ortografia, restarà 0'2 puntos, fins a un màxim de 2 punts.

El professor pot adequar l'aplicació d'aquests criteris a la realitat que tengui dins l'aula.

Batxillerat

Cada falta d'accentuació o cada falta d'ortografia, restarà 0'25 puntos.

Si la suma de faltas es superior a 2 puntos, se suspenderá la prueba.

 

Criteri d'avaluació de lectura de llibres obligatoris:

 

Criteri eliminatori: Si l'alumne no llegeix el llibre de lectura o no realitza el control exigit dins del termini, suspendrà l'evaluació corresponent (sigui quina sigui la nota obtinguda a la reasta de les proves). El professor explicarà la forma de recuperar la qualificació negativa del llibre de lectura.

L'alumne que no hagi llegit un o més llibres de lectura obligatòria durant el curs, haurà de realitzar al setembre una prova específica sobre el llibre/llibres no llegits.

 

Criteris d'avaluació de llatí:

 

Llatí

Continguts conceptuals (morfologia, sintaxi i traducció)

60

Continguts cultura clàssica

40

 

 

 

Criteris d'avaluació d'Història de la literatura

 

Història de la literatura

Continguts procedimentals

60

Continguts actitudinals

40

 

 


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470

Notícies