EXAMEN  PROVA  LLIURE

Data:              08/05/2018

Durada:          3 hores (3 sesions lectives) fins 17:55

Parts:              (estarà compost per una part teòrica i una part pràctica, no te cap part  eliminatòria

Material:         boligraf preferiblement blau i DNI


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470