Calendari d'examens Pendents d'ESO

CURS 2015-2016

HORA: 14’00-15’00
AULES: 101,103,105

Dijous  14 de gener Ciències Naturals /Taller Ciències Experimentals
Dijous 21 de gener Ciències Socials, Geografia i Història. Primer Parcial
Dimecres 27 de gener Música
Dimecres  3 de febrer Alemany/Francès
Dimecres 10 de febrer Tecnologia
Dimecres 17 de febrer Ciències Socials, Geografia i Història. Segon Parcial
Dijous 25 de febrer Llengua Catalana
Dijous 17 de març Matemàtiques / Taller de Matemàtiques
Dijous 7 d’ abril Anglès
Dimecres 13 d’abril Educació Física. Part Teòrica
Dijous 21 d’abril Educació Física. Part Pràctica
Dijous 28 d’abril Llengua Castellana
Dimecres 4 de maig Educació Plàstica i Visual. Taller d’Artesania

Hi ha alumnes amb pendent de l’Àmbit lingüístic i social o l’Àmbit científic-tecnològic de 3r de diversificació. Els professors de Diversificació acordaran la data de l’examen amb ells.

Calendari d'examens Pendents de Batxillerat

CURS 2015-2016

HORARI: 14’00-15’00
AULES: 101, 103, 105

Dijous 14 de gener Biologia i Geologia / Física i Química / Llatí / Grec
Dijous 4 de febrer 1r parcial de Matemàtiques
Dijous 25 de febrer Llengua Catalana
Dijous 3 de març Filosofia i Ciutadania
Dijous 17 de març 2n parcial de Matemàtiques
Dijous 7 d’abril Anglès
Dijous 14 d’abril Final de Matemàtiques
Dijous 28 d’abril Llengua Castellana

Filosofia i ciutadania

2n ESO
Educació per a la ciutadania i els drets humans
Realitzar una prova escrita del contingut explicat 60%
Lliurar les activitats 40%

2n ESO
Educació per a la ciutadania i els drets humans
Realitzar una prova escrita del contingut explicat 60%
Lliurar les activitats 40%

1r BATX
Filosofia
Presentar-se a l'examen de recuperació
 
1r BATX
Filosofia
Presentar-se a l'examen de recuperació.

top

Ciències Socials

1r ESO
Ciències Socials
Per poder recuperar l’assignatura de Ciències Socials pendent del curs passat es faran els exàmens corresponents en el dia assignat i els membres del departament acordaran el tipus de prova per a cada nivell i matèria. Qualsevol dubte podrà ser aclarit tant pel professor/a de l’alumne, com pel cap del departament en el seu horari dedicat als alumnes amb assignatures pendents, a més s'intentarà fer reunions regulars al llarg dels mesos anteriors a la prova.Amb anterioritat es lliurarà als alumnes amb la matèria pendent un guió amb les instruccions a seguir per recuperar l'assignatura. Així, tindran especificat el temari que sortirà als exàmens, el qual poden estudiar en forma d'exercicis que es lliuraran el dia de l'examen, el qual es considerarà aprovat a partir d’un 5. En el cas de no superar l’examen, el treball podrà ser valorat per aprovar la matèria només en el cas que la nota arribi al 3,5. En tot cas, la valoració positiva de les tasques només permetrà arribar al Suficient (5) i aquestes hauran d’estar completes, correctes i entregades puntualment.Es faran adaptacions per als alumnes amb NEE que ho precisin i la nota constarà que és amb adaptació curricular.
 
2n ESO
Ciències Socials
Per poder recuperar l’assignatura de Ciències Socials pendent del curs passat es faran els exàmens corresponents en el dia assignat i els membres del departament acordaran el tipus de prova per a cada nivell i matèria. Qualsevol dubte podrà ser aclarit tant pel professor/a de l’alumne, com pel cap del departament en el seu horari dedicat als alumnes amb assignatures pendents, a més s'intentarà fer reunions regulars al llarg dels mesos anteriors a la prova.Amb anterioritat es lliurarà als alumnes amb la matèria pendent un guió amb les instruccions a seguir per recuperar l'assignatura. Així, tindran especificat el temari que sortirà als exàmens, el qual poden estudiar en forma d'exercicis que es lliuraran el dia de l'examen, el qual es considerarà aprovat a partir d’un 5. En el cas de no superar l’examen, el treball podrà ser valorat per aprovar la matèria només en el cas que la nota arribi al 3,5. En tot cas, la valoració positiva de les tasques només permetrà arribar al Suficient (5) i aquestes hauran d’estar completes, correctes i entregades puntualment.Es faran adaptacions per als alumnes amb NEE que ho precisin i la nota constarà que és amb adaptació curricular.
 
3r ESO
Ciències Socials
Per poder recuperar l’assignatura de Ciències Socials pendent del curs passat es faran els exàmens corresponents en el dia assignat i els membres del departament acordaran el tipus de prova per a cada nivell i matèria. Qualsevol dubte podrà ser aclarit tant pel professor/a de l’alumne, com pel cap del departament en el seu horari dedicat als alumnes amb assignatures pendents, a més s'intentarà fer reunions regulars al llarg dels mesos anteriors a la prova.Amb anterioritat es lliurarà als alumnes amb la matèria pendent un guió amb les instruccions a seguir per recuperar l'assignatura. Així, tindran especificat el temari que sortirà als exàmens, el qual poden estudiar en forma d'exercicis que es lliuraran el dia de l'examen, el qual es considerarà aprovat a partir d’un 5. En el cas de no superar l’examen, el treball podrà ser valorat per aprovar la matèria només en el cas que la nota arribi al 3,5. En tot cas, la valoració positiva de les tasques només permetrà arribar al Suficient (5) i aquestes hauran d’estar completes, correctes i entregades puntualment.Es faran adaptacions per als alumnes amb NEE que ho precisin i la nota constarà que és amb adaptació curricular. 

top

Alemany

2n ESO
ALEMANY
Aprovarà l'assignatura pendent de cursos anteriors aquells alumnes que aprovin la 1ª avaluació.Si no es així, s'hauran de presentar a l'examen de pendentsPer als alumnes que no cursin l'assignatura la professora s'entrevistarà amb ells al llarg del curs per facilitar activitats i treball en unes sessions acordades entre l'alumne i la professora.Si l'alumne no aprova l'assignatura pendent al mes de juny,haurà de presentar-se, a més la nota màxima que es pot obtenir en aquesta convocatòria és de un 5.
 
3r ESO
ALEMANY
Aprovarà l'assignatura pendent de cursos anteriors aquells alumnes que aprovin la 1ª avaluació.Si no es així, s'hauran de presentar a l'examen de pendentsPer als alumnes que no cursin l'assignatura la professora s'entrevistarà amb ells al llarg del curs per facilitar activitats i treball en unes sessions acordades entre l'alumne i la professora.Si l'alumne no aprova l'assignatura pendent al mes de juny,haurà de presentar-se, a més la nota màxima que es pot obtenir en aquesta convocatòria és de un 5.
 
4t ESO
ALEMANY
Aprovarà l'assignatura pendent de cursos anteriors aquells alumnes que aprovin la 1ª avaluació.Si no es així, s'hauran de presentar a l'examen de pendentsPer als alumnes que no cursin l'assignatura la professora s'entrevistarà amb ells al llarg del curs per facilitar activitats i treball en unes sessions acordades entre l'alumne i la professora.Si l'alumne no aprova l'assignatura pendent al mes de juny,haurà de presentar-se, a més la nota màxima que es pot obtenir en aquesta convocatòria és de un 5.
 
4t ESO
ALEMANY
Aprovarà l'assignatura pendent de cursos anteriors aquells alumnes que aprovin la 1ª avaluació.Si no es així, s'hauran de presentar a l'examen de pendentsPer als alumnes que no cursin l'assignatura la professora s'entrevistarà amb ells al llarg del curs per facilitar activitats i treball en unes sessions acordades entre l'alumne i la professora.Si l'alumne no aprova l'assignatura pendent al mes de juny,haurà de presentar-se, a més la nota màxima que es pot obtenir en aquesta convocatòria és de un 5.

top

Ciències naturals, física i química

2n ESO
Ciències Naturals
Aprovar l'examen de dia 14 de Gener de 2016.(a la pàgina web del centre es penjaran activitats per preparar l'examen)
 
3r ESO
Ciències Naturals
Aprovar l'examen de dia 14 de Gener de 2016, s'han d'aprovar les dues parts (Biologia i geologia i Física i química).(a la pàgina web del centre es penjaran activitats per preparar l'examen)
 
1r BATX
Física i química
Aprovar l'examen de dia 14 de Gener de 2016, s'han d'aprovar les dues parts (Física i Química).(s'entregaran activitats per preparar l'examen)

top

Llengua castellana, literatura, processos de comunicació

1r ESO
Llengua castellana
a) Si l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs ordinari, automàticament recupera la matèria del curs anterior.b) Si l'alumne no cumpleix amb la condició anterior, realitzarà un examen durant el segon-tercer trimestre. En aquest examen se l'avaluarà i qualificarà sobre els continguts mínims impartits en al curs anterior. c) L'alumne que suspengui la prova anterior, podrà presentar-se a la convocatòria de setembre.El dia de la prueba de recuperació, l'alumne haurà d'entregar una tasca d'estiu que consistirà en la realització del següent quadern:1º ESO: Cuaderno de refuerzo de lengua castellana y literatura 1ºESO, ed. Oxford.

1r ESO
Història de la literatura
Els alumnes hauran d'entregar una relació de treballs indicada pel professor.

2n ESO
Llengua castellana
a) Si l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs ordinari, automàticament recupera la matèria del curs anterior.b) Si l'alumne no cumpleix amb la condició anterior, realitzarà un examen durant el segon-tercer trimestre. En aquest examen se l'avaluarà i qualificarà sobre els continguts mínims impartits en al curs anterior. c) L'alumne que suspengui la prova anterior, podrà presentar-se a la convocatòria de setembre.El dia de la prueba de recuperació, l'alumne haurà d'entregar una tasca d'estiu que consistirà en la realització dels siegüents quaderns:2º ESO: Cuaderno de refuerzo de lengua castellana y literatura 2º ESO, ed. Oxford.

2n ESO
Processos de comunicació
1-. Si l'alumne aprova les dues primeres avaluacions de l'assignatura de Llengua castellana i literatura del curs següent, automàticament queda aprovada la matèria de Processos de Comunicació.2-. Si l'alumne no ha aprovat les dues primeres avaluacions de l'assignatura de Llengua castellana i literatura, realitzarà un treball que li indicarà el professor i que haurà d'entregar a finals del mes d'abril.

3r ESO
Llengua castellana
a) Si l'alumne aprova les dues primeres avaluacions del curs ordinari, automàticament recupera la matèria del curs anterior.b) Si l'alumne no compleix amb la condició anterior, realitzarà un examen durant el segon-tercer trimestre. En aquest examen se l'avaluarà i qualificarà sobre els continguts mínims impartits en al curs anterior. c) L'alumne que suspengui la prova anterior, podrà presentar-se a la convocatòria de setembre.El dia de la prova de recuperació, l'alumne haurà d'entregar una tasca d'estiu que consistirà en la realització del següent quadern:3ºESO: Cuaderno de refuerzo de lengua castellana y literatura 3º ESO, ed. Oxford.

1r BATX
Història de la literatura
Els alumnes hauran d'entregar una relació de treballs indicada pel professor.

top

Tecnologies

2n ESO
Tecnologies
Els alumnes amb Tecnologies pendent, podran recuperar-la aprovant la prova de pendents corresponent així mateix han d’entregar les tasques requerides.
 
3r ESO
Tecnologia
Els alumnes amb Tecnologia pendent, podran recuperar-la aprovant la prova de pendents corresponent així mateix han d’entregar les tasques requerides.

top

Matemàtiques

1r ESO
Matemàtiques
Per recuperar les Matemàtiques pendents de 1r d'ESO, l'alumnat haurà d'aprovar les dues primeres avaluacions del curs que està cursant. També es podrà recuperar realitzant una prova extraordinària segons el calendari que fixi el centre.El Departament de Matemàtiques donarà una oportunitat extraordinària el mes de juny, un cop acabat el curs ordinari, per aquells alumnes que no hagin recuperat la pendent. En cas d’aprovar, la nota es veuria reflectida a les actes de setembre. Aquesta darrera  prova estarà confeccionada a partir d'exercicis resolts que hi ha al llibre de l'alumnat.En la convocatòria de setembre també es convoca una prova extraordinària segons el calendari que fixi el centre. Aquesta prova també estarà confeccionada a partir d'exercicis resolts que hi ha al llibre de l'alumnat. Per a la recuperació de les matemàtiques del curs anterior es donarà una tasca als alumnes per ajudar a recuperar-la. Aquesta tasca no es valora amb cap percentatge de la nota, però es tendrà en compte positivament.La tasca (llista d'exercicis) està detallada a la pàgina del moodle dels alumnes.

1r ESO
Taller de Matemàtiques
Per recuperar el Taller de Matemàtiques pendents de 1r d'ESO, l'alumnat haurà d'aprovar les dues primeres avaluacions de matemàtiques del curs que està cursant. També es podrà recuperar realitzant una prova extraordinària segons el calendari que fixi el centre.El Departament de Matemàtiques donarà una oportunitat extraordinària el mes de juny, un cop acabat el curs ordinari, per aquells alumnes que no hagin recuperat la pendent. En cas d’aprovar, la nota es veuria reflectida a les actes de setembre. Aquesta darrera  prova estarà confeccionada a partir d'exercicis resolts que hi ha al llibre de l'alumnat.En la convocatòria de setembre també es convoca una prova extraordinària segons el calendari que fixi el centre. Aquesta prova també estarà confeccionada a partir d'exercicis resolts que hi ha al llibre de l'alumnat. Per a la recuperació del taller de matemàtiques del curs anterior es donarà una tasca als alumnes per ajudar a recuperar-la. Aquesta tasca no es valora amb cap percentatge de la nota, però es tendrà en compte positivament.La tasca (llista d'exercicis) està detallada a la pàgina del moodle dels alumnes. 

2n ESO
Matemàtiques
Per recuperar les Matemàtiques pendents de 2n d'ESO, l'alumnat haurà d'aprovar les dues primeres avaluacions del curs que està cursant. També es podrà recuperar realitzant una prova extraordinària segons el calendari que fixi el centre.El Departament de Matemàtiques donarà una oportunitat extraordinària el mes de juny, un cop acabat el curs ordinari, per aquells alumnes que no hagin recuperat la pendent. En cas d’aprovar, la nota es veuria reflectida a les actes de setembre. Aquesta darrera  prova estarà confeccionada a partir d'exercicis resolts que hi ha al llibre de l'alumnat.En la convocatòria de setembre també es convoca una prova extraordinària segons el calendari que fixi el centre. Aquesta prova també estarà confeccionada a partir d'exercicis resolts que hi ha al llibre de l'alumnat. Per a la recuperació de les matemàtiques del curs anterior es donarà una tasca als alumnes per ajudar a recuperar-la. Aquesta tasca no es valora amb cap percentatge de la nota, però es tendrà en compte positivament.La tasca (llista d'exercicis) està detallada a la pàgina del moodle dels alumnes.

2n ESO
Taller de Matemàtiques
Per recuperar el Taller de Matemàtiques pendents de 2n d'ESO, l'alumnat haurà d'aprovar les dues primeres avaluacions de matemàtiques del curs que està cursant. També es podrà recuperar realitzant una prova extraordinària segons el calendari que fixi el centre.El Departament de Matemàtiques donarà una oportunitat extraordinària el mes de juny, un cop acabat el curs ordinari, per aquells alumnes que no hagin recuperat la pendent. En cas d’aprovar, la nota es veuria reflectida a les actes de setembre. Aquesta darrera  prova estarà confeccionada a partir d'exercicis resolts que hi ha al llibre de l'alumnat.En la convocatòria de setembre també es convoca una prova extraordinària segons el calendari que fixi el centre. Aquesta prova també estarà confeccionada a partir d'exercicis resolts que hi ha al llibre de l'alumnat. Per a la recuperació del taller de matemàtiques del curs anterior es donarà una tasca als alumnes per ajudar a recuperar-la. Aquesta tasca no es valora amb cap percentatge de la nota, però es tendrà en compte positivament.La tasca (llista d'exercicis) està detallada a la pàgina del moodle dels alumnes.  

3r ESO
Matemàtiques
Per aprovar les Matemàtiques pendents de 3r d'ESO es convocarà una prova extraordinària segons el calendari que fixi el centre (durant el primer trimestre de l'any).El Departament de Matemàtiques donarà una oportunitat extraordinària el mes de juny, un cop acabat el curs ordinari, per aquells alumnes que no hagin recuperat la pendent. En cas d’aprovar, la nota es veuria reflectida a les actes de setembre. Aquesta darrera  prova estarà confeccionada a partir d'exercicis resolts que hi ha al llibre de l'alumnat. En la convocatòria de setembre també es convoca una prova extraordinària segons el calendari que fixi el centre. Aquesta prova també estarà confeccionada a partir d'exercicis resolts que hi ha al llibre de l'alumnat. Per a la recuperació de les matemàtiques del curs anterior es donarà una tasca als alumnes per ajudar a recuperar-la. Aquesta tasca no es valora amb cap percentatge de la nota, però es tendrà en compte positivament.La tasca (llista d'exercicis) està detallada a la pàgina del moodle dels alumnes.
 
1r BATX
Matemàtiques I
L’avaluació dels alumnes amb pendents es farà mitjançant dues proves parcials i una final, adreçada als alumnes que no hagin aprovat l’assignatura amb les proves parcials prèvies. Per calcular les mitjanes, s’exclouran qualificacions inferiors a 3. Si així no se supera la matèria pendent de 1r, hi haurà una altra convocatòria al mes de setembre on l’alumne haurà de realitzar també una prova final. Les proves finals, no les parcials, es confeccionaran a partir dels exercicis resolts del llibre i dels que apareixen al  CD de l’alumne del llibre de  1r de Batxillerat.  Les dates de les proves quedaran determinades pel calendari de pendents del centre.
 
1r BATX
Matemàtiques CCSS I
L’avaluació dels alumnes amb pendents es farà mitjançant dues proves parcials i una final, adreçada als alumnes que no hagin aprovat l’assignatura amb les proves parcials prèvies. Per calcular les mitjanes, s’exclouran qualificacions inferiors a 3. Si així no se supera la matèria pendent de 1r, hi haurà una altra convocatòria al mes de setembre on l’alumne haurà de realitzar també una prova final. Les proves finals, no les parcials, es confeccionaran a partir dels exercicis resolts del llibre i dels que apareixen al  CD de l’alumne del llibre de  1r de Batxillerat.  Les dates de les proves quedaran determinades pel calendari de pendents del centre.

top

Educació Física

1r ESO
Educació Física
Opció A:Si supera les dues primeres avaluacions del curs actual, s'haurà de presentar un treball desl continguts treballats el curs que du pendent.El treball a realitzar es penjarà al Moodle del curs corresponent i a la pàgina web del centre.Opció B:Si no supera les dues primeres avaluacions del curs actual, s'haurà de presentar un treball dels continguts treballats el curs que du pendent, i superar una prova teòrica i pràctica.El treball a realitzar es penjarà al Moodle del curs corresponent i a la pàgina web del centre.·
 
2n ESO
Educació Física
Opció A:Si supera les dues primeres avaluacions del curs actual, s'haurà de presentar un treball desl continguts treballats el curs que du pendent.El treball a realitzar es penjarà al Moodle del curs corresponent i a la pàgina web del centre.Opció B:Si no supera les dues primeres avaluacions del curs actual, s'haurà de presentar un treball dels continguts treballats el curs que du pendent, i superar una prova teòrica i pràctica.El treball a realitzar es penjarà al Moodle del curs corresponent i a la pàgina web del centre.·
 
3r ESO
Educació Física
Opció A:Si supera les dues primeres avaluacions del curs actual, s'haurà de presentar un treball desl continguts treballats el curs que du pendent.El treball a realitzar es penjarà al Moodle del curs corresponent i a la pàgina web del centre.Opció B:Si no supera les dues primeres avaluacions del curs actual, s'haurà de presentar un treball dels continguts treballats el curs que du pendent, i superar una prova teòrica i pràctica.El treball a realitzar es penjarà al Moodle del curs corresponent i a la pàgina web del centre.·
 
1r BATX
Educació Física
S'hauran de realitzar proves de recuperació de TOTS ELS CONTINGUTS PRÀCTIS I TEÒRICS que s’han desenvolupat durant el curs de primer de batxillerat.

top

Llatí, grec

4t ESO
Llatí
Els alumnes realitzaran un examen que seguirà els mateixos criteris d'avaluació de les proves del curs ordinari.
 
1r BATX
Llatí
Els alumnes realitzaran un examen que seguirà els mateixos criteris d'avaluació de les proves del curs ordinari.
 
1r BATX
Grec
Els alumnes realitzaran un examen que seguirà els mateixos criteris d'avaluació de les proves del curs ordinari.

top

Música

1r ESO
Música
S'ha de lliurar un treball dia 27 de gener. El guió el proporcionarà la cap de departament.
 
3r ESO
Música
S'ha de lliurar un treball dia 27 de gener. El guió el proporcionarà la cap de departament.

top


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470

Notícies